Warning: filemtime(): stat failed for http://dvirkaplan.com/wp-content/plugins/wp-appbox/css/styles.min.css in /home/dvirka5/public_html/dvirkaplan.com/wp-content/plugins/wp-appbox/wp-appbox.php on line 940
חשיבה ביקורתית Archives - מורה דרך - חינוך במאה ה-21
סגירה

ניתוח מקור היסטורי

בתור מורה, הגישה כלפי מקורות היסטוריים מהווה נדבך בעייתי. מחד גיסא, המקורות משרתים את ההבנה של התלמידים ומחזקים את רמת העניין שהם מפגינים בשיעורים. מאידך גיסא, הניתוח של המקורות ההיסטוריים הינו בעייתי מכיוון שהוא מכיל פרשנות רבה של התלמידים ולא תמיד התלמיד מצליח להפריד בין עובדה למסקנה. ידוע לי שהבעיות בניתוח מקור היסטורי בכיתה הינן…